pithos-migrate requires argparse lib
[pithos] / snf-pithos-backend / debian / control
2012-07-18 Kostas Papadimitrioupithos-migrate requires argparse lib pithos/debian/v0.10.0
2012-07-18 Kostas PapadimitriouReady for v0.10.0 release
2012-05-15 Kostas PapadimitriouFix backend debian description
2012-03-05 Kostas PapadimitriouUpdated control file for snf-pithos-backends
2012-02-28 Kostas PapadimitriouUpdated debian files
2012-01-27 Kostas PapadimitriouExplicit set of pithos-lib dependency in pithos-backend
2012-01-19 Kostas PapadimitriouInitial commit for debian packaging