Rename README.rst to README
[snf-image-creator] / COPYRIGHT
2013-01-10 Nikos SkalkotosAdd copyright file