Bump version to 0.2.8
[snf-image-creator] / image_creator / output / dialog.py
2013-03-28 Nikos SkalkotosAdd missing docstrings
2013-01-16 Nikos SkalkotosFix a variable name typo in output/dialog.py
2013-01-03 Nikos SkalkotosMinor fixes in output messages
2012-06-22 Nikos SkalkotosPopulate Shrink menu entry
2012-06-21 Nikos SkalkotosPopulate Sysprep menu entry
2012-06-14 Nikos SkalkotosAdd Output module for dialog-based output