Fix minor typos
[snf-image-creator] / setup.py
2012-11-05 Nikos SkalkotosRevert "Monkey patch the source to work with gevent" v0.1
2012-11-02 Nikos SkalkotosMonkey patch the source to work with gevent
2012-11-02 Nikos SkalkotosUse py-sendfile in favor of pysendfile
2012-10-22 Nikos SkalkotosDrop pbs dependency in favor of sh
2012-10-18 Nikos SkalkotosRemove the goto(1) empty progress bar workaround
2012-10-08 Nikos SkalkotosRename the dialog-based program to snf-mkimage
2012-09-04 Nikos SkalkotosCode cleanup and refactoring
2012-06-19 Nikos SkalkotosAdd help subpackage
2012-06-14 Nikos SkalkotosInitial commit for snf-image-creator-dialog
2012-04-24 Nikos SkalkotosSwitch to ansicolor for coloring & fix pep8 errors
2012-04-23 Nikos SkalkotosUse progress for progress bar & implement register
2012-03-24 Nikos SkalkotosAdd image_creator.os_type to packages in setup
2012-03-20 Nikos SkalkotosBeautify program's output.
2012-03-19 Nikos SkalkotosFix license, copyright and pep8 infractions
2012-03-09 Nikos SkalkotosRemove python-losetup dependency
2012-03-08 Nikos SkalkotosAdd progress bar for the guestfs launch method
2012-03-05 Nikos SkalkotosAdd external dependencies in setuptools
2012-02-15 Nikos SkalkotosInitial commit