Bump version to 0.2.4
[snf-image-creator] / MANIFEST.in
2013-01-30 Nikos SkalkotosRename README.rst to README
2013-01-28 Nikos SkalkotosAdd AUTHORS and ChangeLog
2013-01-28 Nikos SkalkotosAdd the docs directory in MANIFEST.in
2013-01-11 Nikos SkalkotosAdd COPYRIGHT and README.rst in MANIFEST.in
2012-06-19 Nikos SkalkotosAdd help subpackage