Fix typos in var names
[snf-image-creator] / image_creator / os_type / __init__.py
2012-04-19 Nikos SkalkotosFix typos in var names
2012-04-10 Nikos SkalkotosAdd options for enabling/disabling sysprep tasks
2012-04-09 Nikos SkalkotosAdd options for printing sysprep and data cleanup
2012-04-05 Nikos SkalkotosAdd cleanup method that locks all user accounts
2012-04-05 Nikos SkalkotosAdd exclude_task decorator in os_type
2012-03-24 Nikos SkalkotosAdd silent mode option
2012-03-24 Nikos SkalkotosCapitalize all image metadata keys
2012-03-21 Nikos SkalkotosFix linux sysprep_acpid & remove output indents
2012-03-20 Nikos SkalkotosBeautify program's output.
2012-03-19 Nikos SkalkotosFix license, copyright and pep8 infractions
2012-03-13 Nikos SkalkotosAdd sysprep method in os_type classes.
2012-02-29 Nikos SkalkotosAdd input options and populate image metadata
2012-02-29 Nikos SkalkotosFix minor typos
2012-02-28 Nikos SkalkotosDocument basic classes and methods
2012-02-28 Nikos SkalkotosDetect Kubuntu images
2012-02-24 Nikos SkalkotosMajor code revision
2012-02-22 Nikos SkalkotosFix code for cleanup of image data
2012-02-20 Nikos SkalkotosAdd OS specific classes