Add new bundle_volume module
[snf-image-creator] / image_creator / output / __init__.py
2012-08-23 Nikos SkalkotosRename CombinedOutput to CompositeOutput
2012-08-22 Nikos SkalkotosAdd logging service in snf-image-creator-dialog
2012-08-08 Nikos SkalkotosAdd a new clear method in the Output class
2012-06-14 Nikos SkalkotosSave bar_type parameter in Output base class
2012-06-12 Nikos SkalkotosAdd cleanup method in output class
2012-06-11 Nikos SkalkotosCreate a new output subpackage