Fix sysprep_acpid method in linux.
[snf-image-creator] / setup.py
2012-03-20 Nikos SkalkotosBeautify program's output.
2012-03-19 Nikos SkalkotosFix license, copyright and pep8 infractions
2012-03-09 Nikos SkalkotosRemove python-losetup dependency
2012-03-08 Nikos SkalkotosAdd progress bar for the guestfs launch method
2012-03-05 Nikos SkalkotosAdd external dependencies in setuptools
2012-02-15 Nikos SkalkotosInitial commit