Copy OSFAMILY to OS property if distro is unknown
[snf-image-creator] / README
2013-01-30 Nikos SkalkotosRename README.rst to README