Copy OSFAMILY to OS property if distro is unknown
[snf-image-creator] / docs / conf.py
2013-05-01 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.10 v0.2.10
2013-04-30 Nikos SkalkotosChange Author to "Synnefo development team"
2013-04-25 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.9 v0.2.9
2013-03-28 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.8 v0.2.8
2013-03-22 Nikos SkalkotosRestore html_theme = 'default' in docs/conf.py
2013-03-22 Nikos SkalkotosChange the html theme of the documentation
2013-03-21 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.7 v0.2.7
2013-03-19 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.6 v0.2.6
2013-03-19 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.5 v0.2.5
2013-03-06 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.4 v0.2.4
2013-02-01 Nikos SkalkotosFix minor pep8 errors
2013-01-30 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.3 v0.2.3
2013-01-28 Nikos SkalkotosAdd man pages for snf-image-creator & snf-mkimage
2013-01-22 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.2 v0.2.2
2013-01-16 Nikos SkalkotosBump version to 0.2.1 v0.2.1
2013-01-14 Nikos SkalkotosUpdate the documentation to reflect v0.2
2012-10-08 Nikos SkalkotosInitial commit for the documentation