Copy OSFAMILY to OS property if distro is unknown
[snf-image-creator] / docs / man /
2013-03-20 Nikos SkalkotosFix syntax errors
2013-03-19 Nikos SkalkotosUpdate the documentation
2013-01-28 Nikos SkalkotosAdd man pages for snf-image-creator & snf-mkimage