snf-image-creator
2012-02-22 Nikos SkalkotosFix code for cleanup of image data
2012-02-20 Nikos SkalkotosAdd OS specific classes
2012-02-17 Nikos SkalkotosUse libguestfs to access the image
2012-02-17 Nikos SkalkotosFurther development
2012-02-15 Nikos SkalkotosInitial commit