snf-image-creator
2012-02-17 Nikos SkalkotosFurther development
2012-02-15 Nikos SkalkotosInitial commit