Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug 2 8 10
Feature 4 15 19
Support - 2 2

Priority  Zoom_in

open closed Total
High - - -
Medium 6 24 30
Low - 1 1

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Antony Chazapis - - -
Christos KK Loverdos 2 20 22
Giorgos Gousios - 2 2
Giorgos Verigakis - - -
Panagiotis Louridas - - -
Prodromos Gerakios - 2 2
Vangelis Koukis - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
Antony Chazapis - - -
Christos KK Loverdos 5 21 26
Giorgos Gousios - - -
Giorgos Verigakis - - -
Panagiotis Louridas - - -
Prodromos Gerakios - 4 4
Vangelis Koukis - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
v0.1 - - -
v0.2 1 19 20
v0.3 4 1 5
v0.4 - - -

Category  Zoom_in

No data to display