Revision 49f9627a Ganeti/HTools/QC.hs

b/Ganeti/HTools/QC.hs
52 52
maxMem :: Int
53 53
maxMem = 1024 * 1024
54 54

  
55
-- | Maximum disk (1PiB, somewhat random value)
55
-- | Maximum disk (8TiB, somewhat random value)
56 56
maxDsk :: Int
57
maxDsk = 1024 * 1024 * 1024
57
maxDsk = 1024 * 1024 * 8
58 58

  
59 59
-- | Max CPUs (1024, somewhat random value)
60 60
maxCpu :: Int

Also available in: Unified diff