Revision b3cb58c2 setup.py

b/setup.py
64 64
    'kamaki.cli',
65 65
    'kamaki.cli.command_tree',
66 66
    'kamaki.cli.argument',
67
    'kamaki.cli.utils',
67 68
    'kamaki.cli.commands',
68 69
    'kamaki.clients',
69 70
    'kamaki.clients.utils',

Also available in: Unified diff