Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug 7 - 7
Feature - - -
Support - - -

Priority  Zoom_in

open closed Total
High 2 - 2
Medium 2 - 2
Low 3 - 3

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Christos Stathis 7 - 7
Fotis Stamatelopoulos - - -
Giannis Koutsoubos - - -
Giorgos Pantazis - - -
Panagiotis Louridas - - -
Vangelis Koukis - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
Christos Stathis - - -
Fotis Stamatelopoulos - - -
Giannis Koutsoubos - - -
Giorgos Pantazis 7 - 7
Panagiotis Louridas - - -
Vangelis Koukis - - -

Version  Zoom_in

No data to display


Category  Zoom_in

No data to display