Statistics
| Branch: | Revision:

root / qemu-doc.texi @ 14ce26e7

History | View | Annotate | Download (35.8 kB)

# Date Author Comment
e80cfcfc 12/20/2004 01:18 am bellard

SPARC merge

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1179 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

bc7712a4 12/13/2004 09:38 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1176 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

3d11d0eb 12/12/2004 06:56 pm bellard

keymaps support (initial patch by Johannes Schindelin)

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1173 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

f7cce898 12/09/2004 12:21 am bellard

-pidfile option

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1166 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

46d4767d 11/16/2004 03:45 am bellard

better BIOS ATA translation support

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1153 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

acd935ef 11/16/2004 12:57 am bellard

doc update - added qemu-img manual page

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1151 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

f9859310 10/03/2004 05:33 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1093 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

d63d307f 10/03/2004 04:29 pm bellard

-loadvm and -full-screen options

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1090 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

2518bd0d 10/01/2004 01:35 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1088 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

c4dfa5b7 08/29/2004 04:10 pm bellard

removed duplicated option

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1057 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

9bf05444 08/26/2004 01:12 am bellard

port redirection support

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1054 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

05d5818c 08/25/2004 12:12 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1047 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

3eb2619f 07/14/2004 10:20 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1029 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

3e11db9a 07/14/2004 08:47 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1028 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

a0a821a4 07/14/2004 08:38 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1026 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

e3371e62 07/10/2004 07:26 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@1000 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

15a34c63 07/09/2004 12:26 am bellard

doc update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@990 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

05efe46e 06/16/2004 11:34 pm bellard

VMware 4 disk images support

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@927 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

443f1376 06/04/2004 02:13 pm bellard

slirp is enabled by default

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@884 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

a3a91a35 06/04/2004 02:06 pm bellard

sendkey command

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@883 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

be3edd95 06/03/2004 03:48 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@870 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

b415a407 05/24/2004 12:04 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@856 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

1a084f3d 05/14/2004 01:34 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@806 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

8cd0ac2f 05/12/2004 10:09 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@798 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

10d315a8 05/09/2004 12:00 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@791 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

a1b74fe8 05/08/2004 04:26 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@788 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

a8c490cd 04/26/2004 11:59 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@770 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

9d4fb82e 04/26/2004 11:55 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@767 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

52c00a5f 04/26/2004 12:27 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@757 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

1f673135 04/04/2004 06:21 pm bellard

doc update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@705 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

6c9bf893 01/24/2004 03:46 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@576 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

2be3bc02 01/19/2004 01:14 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@568 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

181f1558 11/13/2003 03:47 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@456 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

9d4520d0 10/28/2003 03:38 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@425 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

5b9f457a 10/28/2003 02:49 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@424 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

285dc330 10/28/2003 01:58 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@417 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

0806e3f6 10/01/2003 03:15 am bellard

updated

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@401 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

d6b49367 07/14/2003 01:37 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@331 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

9d0fe224 07/14/2003 01:08 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@330 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

4690764b 07/07/2003 03:17 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@312 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

1f47a922 07/06/2003 10:01 pm bellard

added disk image help

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@310 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

ec410fc9 07/01/2003 02:16 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@297 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

da415d54 06/27/2003 09:50 pm bellard

gdb usage information

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@289 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

d5a0b50c 06/27/2003 03:02 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@287 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

1eb20527 06/25/2003 07:21 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@283 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

322d0c66 06/16/2003 02:29 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@250 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

df0f11a0 05/28/2003 03:27 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@197 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

6cd9f35b 04/29/2003 11:40 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@104 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

1eb87257 04/11/2003 04:12 am bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@97 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

fd429f2f 03/30/2003 11:59 pm bellard

update

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@66 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

168485b7 03/29/2003 06:57 pm bellard

wine help

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@61 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

644c433c 03/25/2003 01:00 am bellard

ld.so load fix

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@47 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

d691f669 03/24/2003 11:58 pm bellard

glibc2.2 fixes - more command line options - misc doc fixes

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@46 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162

386405f7 03/23/2003 11:28 pm bellard

documentation

git-svn-id: svn://svn.savannah.nongnu.org/qemu/trunk@45 c046a42c-6fe2-441c-8c8c-71466251a162