Revision e62b5b13 hw/etraxfs_timer.c

b/hw/etraxfs_timer.c
1 1
/*
2
 * QEMU ETRAX System Emulator
2
 * QEMU ETRAX Timers
3 3
 *
4 4
 * Copyright (c) 2007 Edgar E. Iglesias, Axis Communications AB.
5 5
 *
......
28 28

 
29 29
#define D(x)
30 30

 
31
void etrax_ack_irq(CPUState *env, uint32_t mask);
32

 
33 31
#define R_TIME 0xb001e038
34 32
#define RW_TMR0_DIV 0xb001e000
35 33
#define R_TMR0_DATA 0xb001e004
......
38 36
#define R_TMR1_DATA 0xb001e014
39 37
#define RW_TMR1_CTRL 0xb001e018
40 38

 
39
#define RW_WD_CTRL 0xb001e040
41 40
#define RW_INTR_MASK 0xb001e048
42 41
#define RW_ACK_INTR 0xb001e04c
43 42
#define R_INTR 0xb001e050
44 43
#define R_MASKED_INTR 0xb001e054
45 44

 
46

 
47
uint32_t rw_intr_mask;
48
uint32_t rw_ack_intr;
49
uint32_t r_intr;
50

 
51 45
struct fs_timer_t {
52 46
	QEMUBH *bh;
53 47
	unsigned int limit;
......
57 51
	qemu_irq *irq;
58 52
	uint32_t mask;
59 53
	struct timeval last;
54

 
55
	uint32_t rw_intr_mask;
56
	uint32_t rw_ack_intr;
57
	uint32_t r_intr;
60 58
};
61 59

 
62 60
static struct fs_timer_t timer[2];
......
126 124
	}
127 125

 
128 126
	case RW_INTR_MASK:
129
		r = rw_intr_mask;
127
		r = timer[t].rw_intr_mask;
130 128
		break;
131 129
	case R_MASKED_INTR:
132
		r = r_intr & rw_intr_mask;
130
		r = timer[t].r_intr & timer[t].rw_intr_mask;
133 131
		break;
134 132
	default:
135
		printf ("%s %x p=%x\n", __func__, addr, env->pc);
133
		D(printf ("%s %x p=%x\n", __func__, addr, env->pc));
136 134
		break;
137 135
	}
138 136
	return r;
......
167 165
	{
168 166
	case 0:
169 167
	case 1:
170
		printf ("extern or disabled timer clock?\n");
168
		D(printf ("extern or disabled timer clock?\n"));
171 169
		break;
172 170
	case 4: freq_hz = 29493000; break;
173 171
	case 5: freq_hz = 32000000; break;
......
178 176
		break;
179 177
	}
180 178

 
181
	printf ("freq_hz=%d limit=%d\n", freq_hz, t->limit);
179
	D(printf ("freq_hz=%d limit=%d\n", freq_hz, t->limit));
182 180
	t->scale = 0;
183 181
	if (t->limit > 2048)
184 182
	{
......
186 184
		ptimer_set_period(t->ptimer, freq_hz / t->scale);
187 185
	}
188 186

 
189
	printf ("op=%d\n", op);
190 187
	switch (op)
191 188
	{
192 189
		case 0:
193
			printf ("limit=%d %d\n", t->limit, t->limit/t->scale);
190
			D(printf ("limit=%d %d\n", 
191
				 t->limit, t->limit/t->scale));
194 192
			ptimer_set_limit(t->ptimer, t->limit / t->scale, 1);
195 193
			break;
196 194
		case 1:
......
207 205

 
208 206
static void timer_ack_irq(struct fs_timer_t *t)
209 207
{
210
	if (!(r_intr & t->mask & rw_intr_mask)) {
208
	if (!(t->r_intr & t->mask & t->rw_intr_mask))
211 209
		qemu_irq_lower(t->irq[0]);
212
		etrax_ack_irq(t->env, 1 << 0x1b);
213
	}
214 210
}
215 211

 
216 212
static void
......
239 235
			break;
240 236
		case RW_INTR_MASK:
241 237
			D(printf ("RW_INTR_MASK=%x\n", value));
242
			rw_intr_mask = value;
238
			timer[t].rw_intr_mask = value;
239
			break;
240
		case RW_WD_CTRL:
241
			D(printf ("RW_WD_CTRL=%x\n", value));
243 242
			break;
244 243
		case RW_ACK_INTR:
245
			r_intr &= ~value;
244
			timer[t].r_intr &= ~value;
246 245
			timer_ack_irq(&timer[t]);
247 246
			break;
248 247
		default:
......
267 266
static void timer_irq(void *opaque)
268 267
{
269 268
	struct fs_timer_t *t = opaque;
270
	r_intr |= t->mask;
271
	if (t->mask & rw_intr_mask) {
269
	t->r_intr |= t->mask;
270
	if (t->mask & t->rw_intr_mask) {
271
		D(printf("%s raise\n", __func__));
272 272
		qemu_irq_raise(t->irq[0]);
273 273
	}
274 274
}
......
279 279

 
280 280
	timer[0].bh = qemu_bh_new(timer_irq, &timer[0]);
281 281
	timer[0].ptimer = ptimer_init(timer[0].bh);
282
	timer[0].irq = irqs + 0x1b;
282
	timer[0].irq = irqs + 26;
283 283
	timer[0].mask = 1;
284 284
	timer[0].env = env;
285 285

 
286 286
	timer[1].bh = qemu_bh_new(timer_irq, &timer[1]);
287 287
	timer[1].ptimer = ptimer_init(timer[1].bh);
288
	timer[1].irq = irqs + 0x1b;
288
	timer[1].irq = irqs + 26;
289 289
	timer[1].mask = 1;
290 290
	timer[1].env = env;
291 291

 

Also available in: Unified diff