Statistics
| Branch: | Tag: | Revision:

root / ci / utils.py @ 0b0d69f5

History | View | Annotate | Download (30.1 kB)

1 525f2979 Ilias Tsitsimpis
#!/usr/bin/env python
2 525f2979 Ilias Tsitsimpis
3 525f2979 Ilias Tsitsimpis
"""
4 525f2979 Ilias Tsitsimpis
Synnefo ci utils module
5 525f2979 Ilias Tsitsimpis
"""
6 525f2979 Ilias Tsitsimpis
7 525f2979 Ilias Tsitsimpis
import os
8 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
import re
9 525f2979 Ilias Tsitsimpis
import sys
10 525f2979 Ilias Tsitsimpis
import time
11 525f2979 Ilias Tsitsimpis
import logging
12 525f2979 Ilias Tsitsimpis
import fabric.api as fabric
13 024faf05 Christos Stavrakakis
import subprocess
14 124c300e Christos Stavrakakis
import tempfile
15 525f2979 Ilias Tsitsimpis
from ConfigParser import ConfigParser, DuplicateSectionError
16 525f2979 Ilias Tsitsimpis
17 da593e0c Christos Stavrakakis
from kamaki.cli import config as kamaki_config
18 525f2979 Ilias Tsitsimpis
from kamaki.clients.astakos import AstakosClient
19 525f2979 Ilias Tsitsimpis
from kamaki.clients.cyclades import CycladesClient
20 525f2979 Ilias Tsitsimpis
from kamaki.clients.image import ImageClient
21 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
from kamaki.clients.compute import ComputeClient
22 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
import filelocker
23 525f2979 Ilias Tsitsimpis
24 e2db4a57 Christos Stavrakakis
DEFAULT_CONFIG_FILE = "new_config"
25 60ddcdc3 Ilias Tsitsimpis
# UUID of owner of system images
26 60ddcdc3 Ilias Tsitsimpis
DEFAULT_SYSTEM_IMAGES_UUID = [
27 60ddcdc3 Ilias Tsitsimpis
  "25ecced9-bf53-4145-91ee-cf47377e9fb2", # production (okeanos.grnet.gr)
28 60ddcdc3 Ilias Tsitsimpis
  "04cbe33f-29b7-4ef1-94fb-015929e5fc06", # testing (okeanos.io)
29 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
]
30 e2db4a57 Christos Stavrakakis
31 525f2979 Ilias Tsitsimpis
32 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _run(cmd, verbose):
33 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Run fabric with verbose level"""
34 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  if verbose:
35 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    args = ('running',)
36 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  else:
37 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    args = ('running', 'stdout',)
38 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
  with fabric.hide(*args): # Used * or ** magic. pylint: disable-msg=W0142
39 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    return fabric.run(cmd)
40 525f2979 Ilias Tsitsimpis
41 525f2979 Ilias Tsitsimpis
42 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
def _put(local, remote):
43 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
  """Run fabric put command without output"""
44 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
  with fabric.quiet():
45 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    fabric.put(local, remote)
46 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
47 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
48 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _red(msg):
49 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Red color"""
50 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  #return "\x1b[31m" + str(msg) + "\x1b[0m"
51 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  return str(msg)
52 525f2979 Ilias Tsitsimpis
53 525f2979 Ilias Tsitsimpis
54 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _yellow(msg):
55 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Yellow color"""
56 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  #return "\x1b[33m" + str(msg) + "\x1b[0m"
57 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  return str(msg)
58 525f2979 Ilias Tsitsimpis
59 525f2979 Ilias Tsitsimpis
60 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _green(msg):
61 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Green color"""
62 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  #return "\x1b[32m" + str(msg) + "\x1b[0m"
63 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  return str(msg)
64 525f2979 Ilias Tsitsimpis
65 525f2979 Ilias Tsitsimpis
66 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _check_fabric(fun):
67 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Check if fabric env has been set"""
68 947b6106 Christos Stavrakakis
  def wrapper(self, *args, **kwargs):
69 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """wrapper function"""
70 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    if not self.fabric_installed:
71 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self.setup_fabric()
72 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
      self.fabric_installed = True
73 947b6106 Christos Stavrakakis
    return fun(self, *args, **kwargs)
74 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  return wrapper
75 525f2979 Ilias Tsitsimpis
76 525f2979 Ilias Tsitsimpis
77 525f2979 Ilias Tsitsimpis
def _check_kamaki(fun):
78 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Check if kamaki has been initialized"""
79 947b6106 Christos Stavrakakis
  def wrapper(self, *args, **kwargs):
80 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """wrapper function"""
81 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    if not self.kamaki_installed:
82 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self.setup_kamaki()
83 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
      self.kamaki_installed = True
84 947b6106 Christos Stavrakakis
    return fun(self, *args, **kwargs)
85 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  return wrapper
86 525f2979 Ilias Tsitsimpis
87 525f2979 Ilias Tsitsimpis
88 525f2979 Ilias Tsitsimpis
class _MyFormatter(logging.Formatter):
89 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """Logging Formatter"""
90 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def format(self, record):
91 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    format_orig = self._fmt
92 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    if record.levelno == logging.DEBUG:
93 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self._fmt = " %(msg)s"
94 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    elif record.levelno == logging.INFO:
95 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self._fmt = "%(msg)s"
96 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    elif record.levelno == logging.WARNING:
97 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self._fmt = _yellow("[W] %(msg)s")
98 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    elif record.levelno == logging.ERROR:
99 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self._fmt = _red("[E] %(msg)s")
100 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    result = logging.Formatter.format(self, record)
101 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self._fmt = format_orig
102 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    return result
103 525f2979 Ilias Tsitsimpis
104 525f2979 Ilias Tsitsimpis
105 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
# Too few public methods. pylint: disable-msg=R0903
106 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
class _InfoFilter(logging.Filter):
107 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
  """Logging Filter that allows DEBUG and INFO messages only"""
108 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
  def filter(self, rec):
109 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    """The filter"""
110 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    return rec.levelno in (logging.DEBUG, logging.INFO)
111 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
112 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
113 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
# Too many instance attributes. pylint: disable-msg=R0902
114 525f2979 Ilias Tsitsimpis
class SynnefoCI(object):
115 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  """SynnefoCI python class"""
116 525f2979 Ilias Tsitsimpis
117 c441b6a7 Ilias Tsitsimpis
  def __init__(self, config_file=None, build_id=None, cloud=None):
118 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """ Initialize SynnefoCI python class
119 525f2979 Ilias Tsitsimpis

120 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    Setup logger, local_dir, config and kamaki
121 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
122 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    # Setup logger
123 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger = logging.getLogger('synnefo-ci')
124 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.setLevel(logging.DEBUG)
125 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
126 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler1 = logging.StreamHandler(sys.stdout)
127 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler1.setLevel(logging.DEBUG)
128 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler1.addFilter(_InfoFilter())
129 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler1.setFormatter(_MyFormatter())
130 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler2 = logging.StreamHandler(sys.stderr)
131 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler2.setLevel(logging.WARNING)
132 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    handler2.setFormatter(_MyFormatter())
133 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
134 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.addHandler(handler1)
135 d8363ea2 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.addHandler(handler2)
136 525f2979 Ilias Tsitsimpis
137 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    # Get our local dir
138 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.ci_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
139 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.repo_dir = os.path.dirname(self.ci_dir)
140 525f2979 Ilias Tsitsimpis
141 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    # Read config file
142 e2db4a57 Christos Stavrakakis
    if config_file is None:
143 e2db4a57 Christos Stavrakakis
      config_file = DEFAULT_CONFIG_FILE
144 e2db4a57 Christos Stavrakakis
    if not os.path.isabs(config_file):
145 e2db4a57 Christos Stavrakakis
      config_file = os.path.join(self.ci_dir, config_file)
146 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.config = ConfigParser()
147 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.config.optionxform = str
148 e2db4a57 Christos Stavrakakis
    self.config.read(config_file)
149 c441b6a7 Ilias Tsitsimpis
150 c441b6a7 Ilias Tsitsimpis
    # Read temporary_config file
151 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
    self.temp_config_file = \
152 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      os.path.expanduser(self.config.get('Global', 'temporary_config'))
153 c441b6a7 Ilias Tsitsimpis
    self.temp_config = ConfigParser()
154 c441b6a7 Ilias Tsitsimpis
    self.temp_config.optionxform = str
155 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
    self.temp_config.read(self.temp_config_file)
156 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.build_id = build_id
157 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Will use \"%s\" as build id" % _green(self.build_id))
158 525f2979 Ilias Tsitsimpis
159 da593e0c Christos Stavrakakis
    # Set kamaki cloud
160 da593e0c Christos Stavrakakis
    if cloud is not None:
161 da593e0c Christos Stavrakakis
      self.kamaki_cloud = cloud
162 da593e0c Christos Stavrakakis
    elif self.config.has_option("Deployment", "kamaki_cloud"):
163 da593e0c Christos Stavrakakis
      kamaki_cloud = self.config.get("Deployment", "kamaki_cloud")
164 da593e0c Christos Stavrakakis
      if kamaki_cloud == "":
165 da593e0c Christos Stavrakakis
        self.kamaki_cloud = None
166 da593e0c Christos Stavrakakis
    else:
167 da593e0c Christos Stavrakakis
      self.kamaki_cloud = None
168 da593e0c Christos Stavrakakis
169 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    # Initialize variables
170 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.fabric_installed = False
171 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.kamaki_installed = False
172 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.cyclades_client = None
173 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    self.compute_client = None
174 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.image_client = None
175 525f2979 Ilias Tsitsimpis
176 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def setup_kamaki(self):
177 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Initialize kamaki
178 525f2979 Ilias Tsitsimpis

179 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    Setup cyclades_client, image_client and compute_client
180 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
181 da593e0c Christos Stavrakakis
182 da593e0c Christos Stavrakakis
    config = kamaki_config.Config()
183 da593e0c Christos Stavrakakis
    if self.kamaki_cloud is None:
184 da593e0c Christos Stavrakakis
      self.kamaki_cloud = config.get_global("default_cloud")
185 da593e0c Christos Stavrakakis
186 da593e0c Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Setup kamaki client, using cloud '%s'.." %
187 da593e0c Christos Stavrakakis
             self.kamaki_cloud)
188 da593e0c Christos Stavrakakis
    auth_url = config.get_cloud(self.kamaki_cloud, "url")
189 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Authentication URL is %s" % _green(auth_url))
190 da593e0c Christos Stavrakakis
    token = config.get_cloud(self.kamaki_cloud, "token")
191 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    #self.logger.debug("Token is %s" % _green(token))
192 525f2979 Ilias Tsitsimpis
193 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
    self.astakos_client = AstakosClient(auth_url, token)
194 525f2979 Ilias Tsitsimpis
195 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cyclades_url = \
196 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
      self.astakos_client.get_service_endpoints('compute')['publicURL']
197 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Cyclades API url is %s" % _green(cyclades_url))
198 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.cyclades_client = CycladesClient(cyclades_url, token)
199 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.cyclades_client.CONNECTION_RETRY_LIMIT = 2
200 525f2979 Ilias Tsitsimpis
201 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    image_url = \
202 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
      self.astakos_client.get_service_endpoints('image')['publicURL']
203 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Images API url is %s" % _green(image_url))
204 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.image_client = ImageClient(cyclades_url, token)
205 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.image_client.CONNECTION_RETRY_LIMIT = 2
206 525f2979 Ilias Tsitsimpis
207 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    compute_url = \
208 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
      self.astakos_client.get_service_endpoints('compute')['publicURL']
209 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Compute API url is %s" % _green(compute_url))
210 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    self.compute_client = ComputeClient(compute_url, token)
211 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
    self.compute_client.CONNECTION_RETRY_LIMIT = 2
212 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
213 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def _wait_transition(self, server_id, current_status, new_status):
214 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Wait for server to go from current_status to new_status"""
215 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Waiting for server to become %s" % new_status)
216 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    timeout = self.config.getint('Global', 'build_timeout')
217 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    sleep_time = 5
218 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    while True:
219 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      server = self.cyclades_client.get_server_details(server_id)
220 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      if server['status'] == new_status:
221 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        return server
222 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      elif timeout < 0:
223 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error(
224 525f2979 Ilias Tsitsimpis
          "Waiting for server to become %s timed out" % new_status)
225 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        self.destroy_server(False)
226 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        sys.exit(-1)
227 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      elif server['status'] == current_status:
228 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        # Sleep for #n secs and continue
229 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        timeout = timeout - sleep_time
230 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        time.sleep(sleep_time)
231 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      else:
232 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error(
233 525f2979 Ilias Tsitsimpis
          "Server failed with status %s" % server['status'])
234 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        self.destroy_server(False)
235 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        sys.exit(-1)
236 525f2979 Ilias Tsitsimpis
237 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_kamaki
238 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def destroy_server(self, wait=True):
239 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Destroy slave server"""
240 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    server_id = int(self.read_temp_config('server_id'))
241 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Destoying server with id %s " % server_id)
242 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.cyclades_client.delete_server(server_id)
243 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    if wait:
244 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self._wait_transition(server_id, "ACTIVE", "DELETED")
245 525f2979 Ilias Tsitsimpis
246 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_kamaki
247 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
  def create_server(self, image=None, flavor=None, ssh_keys=None):
248 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Create slave server"""
249 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Create a new server..")
250 ef695867 Ilias Tsitsimpis
251 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    # Find a build_id to use
252 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    if self.build_id is None:
253 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      # If build_id is given use this, else ..
254 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      # Find a uniq build_id to use
255 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      ids = self.temp_config.sections()
256 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      if ids:
257 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        max_id = int(max(self.temp_config.sections(), key=int))
258 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        self.build_id = max_id + 1
259 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      else:
260 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        self.build_id = 1
261 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("New build id \"%s\" was created"
262 ef695867 Ilias Tsitsimpis
             % _green(self.build_id))
263 ef695867 Ilias Tsitsimpis
264 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    # Find an image to use
265 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    image_id = self._find_image(image)
266 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    # Find a flavor to use
267 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    flavor_id = self._find_flavor(flavor)
268 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
269 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    # Create Server
270 69a64e60 Christos Stavrakakis
    server_name = self.config.get("Deployment", "server_name")
271 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server = self.cyclades_client.create_server(
272 69a64e60 Christos Stavrakakis
      "%s(BID: %s)" % (server_name, self.build_id),
273 947b6106 Christos Stavrakakis
      flavor_id,
274 947b6106 Christos Stavrakakis
      image_id)
275 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server_id = server['id']
276 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.write_temp_config('server_id', server_id)
277 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Server got id %s" % _green(server_id))
278 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server_user = server['metadata']['users']
279 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.write_temp_config('server_user', server_user)
280 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Server's admin user is %s" % _green(server_user))
281 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server_passwd = server['adminPass']
282 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.write_temp_config('server_passwd', server_passwd)
283 525f2979 Ilias Tsitsimpis
284 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server = self._wait_transition(server_id, "BUILD", "ACTIVE")
285 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self._get_server_ip_and_port(server)
286 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    self._copy_ssh_keys(ssh_keys)
287 525f2979 Ilias Tsitsimpis
288 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    # Setup Firewall
289 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.setup_fabric()
290 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Setup firewall")
291 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    accept_ssh_from = self.config.get('Global', 'accept_ssh_from')
292 0082c787 Christos Stavrakakis
    if accept_ssh_from != "":
293 0082c787 Christos Stavrakakis
      self.logger.debug("Block ssh except from %s" % accept_ssh_from)
294 0082c787 Christos Stavrakakis
      cmd = """
295 0082c787 Christos Stavrakakis
      local_ip=$(/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | \
296 0082c787 Christos Stavrakakis
        cut -d':' -f2 | cut -d' ' -f1)
297 0082c787 Christos Stavrakakis
      iptables -A INPUT -s localhost -j ACCEPT
298 0082c787 Christos Stavrakakis
      iptables -A INPUT -s $local_ip -j ACCEPT
299 0082c787 Christos Stavrakakis
      iptables -A INPUT -s {0} -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
300 0082c787 Christos Stavrakakis
      iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
301 0082c787 Christos Stavrakakis
      """.format(accept_ssh_from)
302 0082c787 Christos Stavrakakis
      _run(cmd, False)
303 525f2979 Ilias Tsitsimpis
304 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    # Setup apt, download packages
305 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Setup apt. Install x2goserver and firefox")
306 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
307 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    echo 'APT::Install-Suggests "false";' >> /etc/apt/apt.conf
308 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    apt-get update
309 769db39e Ilias Tsitsimpis
    apt-get install curl --yes --force-yes
310 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    echo -e "\n\n{0}" >> /etc/apt/sources.list
311 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    # Synnefo repo's key
312 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    curl https://dev.grnet.gr/files/apt-grnetdev.pub | apt-key add -
313 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    # X2GO Key
314 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    apt-key adv --recv-keys --keyserver keys.gnupg.net E1F958385BFE2B6E
315 769db39e Ilias Tsitsimpis
    apt-get install x2go-keyring --yes --force-yes
316 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    apt-get update
317 769db39e Ilias Tsitsimpis
    apt-get install x2goserver x2goserver-xsession \
318 769db39e Ilias Tsitsimpis
        iceweasel --yes --force-yes
319 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    """.format(self.config.get('Global', 'apt_repo'))
320 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
321 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
322 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
  def _find_flavor(self, flavor=None):
323 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    """Find a suitable flavor to use
324 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis

325 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    Search by name (reg expression) or by id
326 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    """
327 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    # Get a list of flavors from config file
328 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    flavors = self.config.get('Deployment', 'flavors').split(",")
329 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    if flavor is not None:
330 c314fcd2 Ilias Tsitsimpis
      # If we have a flavor_name to use, add it to our list
331 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      flavors.insert(0, flavor)
332 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
333 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    list_flavors = self.compute_client.list_flavors()
334 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    for flv in flavors:
335 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
      flv_type, flv_value = parse_typed_option(option="flavor",
336 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
                           value=flv)
337 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      if flv_type == "name":
338 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        # Filter flavors by name
339 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug(
340 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          "Trying to find a flavor with name \"%s\"" % flv_value)
341 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        list_flvs = \
342 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          [f for f in list_flavors
343 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
           if re.search(flv_value, f['name'], flags=re.I)
344 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
           is not None]
345 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      elif flv_type == "id":
346 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        # Filter flavors by id
347 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug(
348 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          "Trying to find a flavor with id \"%s\"" % flv_value)
349 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        list_flvs = \
350 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          [f for f in list_flavors
351 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
           if f['id'].lower() == flv_value.lower()]
352 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      else:
353 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error("Unrecognized flavor type %s" % flv_type)
354 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
355 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      # Check if we found one
356 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      if list_flvs:
357 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug("Will use \"%s\" with id \"%s\""
358 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
                 % (list_flvs[0]['name'], list_flvs[0]['id']))
359 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        return list_flvs[0]['id']
360 c314fcd2 Ilias Tsitsimpis
361 c314fcd2 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.error("No matching flavor found.. aborting")
362 c314fcd2 Ilias Tsitsimpis
    sys.exit(1)
363 dae06cfc Ilias Tsitsimpis
364 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
  def _find_image(self, image=None):
365 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Find a suitable image to use
366 525f2979 Ilias Tsitsimpis

367 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    In case of search by name, the image has to belong to one
368 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    of the `DEFAULT_SYSTEM_IMAGES_UUID' users.
369 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    In case of search by id it only has to exist.
370 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
371 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    # Get a list of images from config file
372 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    images = self.config.get('Deployment', 'images').split(",")
373 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    if image is not None:
374 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      # If we have an image from command line, add it to our list
375 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      images.insert(0, image)
376 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
377 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
    auth = self.astakos_client.authenticate()
378 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
    user_uuid = auth["access"]["token"]["tenant"]["id"]
379 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    list_images = self.image_client.list_public(detail=True)['images']
380 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    for img in images:
381 fe402df2 Christos Stavrakakis
      img_type, img_value = parse_typed_option(option="image", value=img)
382 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      if img_type == "name":
383 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        # Filter images by name
384 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug(
385 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          "Trying to find an image with name \"%s\"" % img_value)
386 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
        accepted_uuids = DEFAULT_SYSTEM_IMAGES_UUID + [user_uuid]
387 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        list_imgs = \
388 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
          [i for i in list_images if i['user_id'] in accepted_uuids
389 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
           and
390 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
           re.search(img_value, i['name'], flags=re.I) is not None]
391 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      elif img_type == "id":
392 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        # Filter images by id
393 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug(
394 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          "Trying to find an image with id \"%s\"" % img_value)
395 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        list_imgs = \
396 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
          [i for i in list_images
397 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
           if i['id'].lower() == img_value.lower()]
398 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      else:
399 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error("Unrecognized image type %s" % img_type)
400 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        sys.exit(1)
401 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
402 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      # Check if we found one
403 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
      if list_imgs:
404 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug("Will use \"%s\" with id \"%s\""
405 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
                 % (list_imgs[0]['name'], list_imgs[0]['id']))
406 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
        return list_imgs[0]['id']
407 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
408 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    # We didn't found one
409 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.error("No matching image found.. aborting")
410 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    sys.exit(1)
411 525f2979 Ilias Tsitsimpis
412 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def _get_server_ip_and_port(self, server):
413 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Compute server's IPv4 and ssh port number"""
414 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Get server connection details..")
415 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    server_ip = server['attachments'][0]['ipv4']
416 c4c22bb4 Christos Stavrakakis
    if (".okeanos.io" in self.cyclades_client.base_url or
417 c4c22bb4 Christos Stavrakakis
      ".demo.synnefo.org" in self.cyclades_client.base_url):
418 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      tmp1 = int(server_ip.split(".")[2])
419 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      tmp2 = int(server_ip.split(".")[3])
420 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      server_ip = "gate.okeanos.io"
421 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      server_port = 10000 + tmp1 * 256 + tmp2
422 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    else:
423 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      server_port = 22
424 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.write_temp_config('server_ip', server_ip)
425 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Server's IPv4 is %s" % _green(server_ip))
426 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    self.write_temp_config('server_port', server_port)
427 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Server's ssh port is %s" % _green(server_port))
428 064d2f1b Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Access server using \"ssh -X -p %s %s@%s\"" %
429 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
             (server_port, server['metadata']['users'],
430 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
              server_ip))
431 525f2979 Ilias Tsitsimpis
432 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
  @_check_fabric
433 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
  def _copy_ssh_keys(self, ssh_keys):
434 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    """Upload/Install ssh keys to server"""
435 2fab294e Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Check for authentication keys to use")
436 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    if ssh_keys is None:
437 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
      ssh_keys = self.config.get("Deployment", "ssh_keys")
438 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
439 2fab294e Ilias Tsitsimpis
    if ssh_keys != "":
440 8baa4ae7 Ilias Tsitsimpis
      ssh_keys = os.path.expanduser(ssh_keys)
441 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
      self.logger.debug("Will use %s authentication keys file" %
442 ac1e7de3 Christos Stavrakakis
               ssh_keys)
443 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      keyfile = '/tmp/%s.pub' % fabric.env.user
444 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      _run('mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh', False)
445 2fab294e Ilias Tsitsimpis
      if ssh_keys.startswith("http://") or \
446 2fab294e Ilias Tsitsimpis
          ssh_keys.startswith("https://") or \
447 2fab294e Ilias Tsitsimpis
          ssh_keys.startswith("ftp://"):
448 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        cmd = """
449 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        apt-get update
450 769db39e Ilias Tsitsimpis
        apt-get install wget --yes --force-yes
451 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        wget {0} -O {1} --no-check-certificate
452 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        """.format(ssh_keys, keyfile)
453 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        _run(cmd, False)
454 2fab294e Ilias Tsitsimpis
      elif os.path.exists(ssh_keys):
455 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        _put(ssh_keys, keyfile)
456 2fab294e Ilias Tsitsimpis
      else:
457 2fab294e Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug("No ssh keys found")
458 8baa4ae7 Ilias Tsitsimpis
        return
459 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      _run('cat %s >> ~/.ssh/authorized_keys' % keyfile, False)
460 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      _run('rm %s' % keyfile, False)
461 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      self.logger.debug("Uploaded ssh authorized keys")
462 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
    else:
463 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
      self.logger.debug("No ssh keys found")
464 5c3b5c9f Christos Stavrakakis
465 ef695867 Ilias Tsitsimpis
  def write_temp_config(self, option, value):
466 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Write changes back to config file"""
467 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
    # Acquire the lock to write to temp_config_file
468 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
    with filelocker.lock("%s.lock" % self.temp_config_file,
469 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
               filelocker.LOCK_EX):
470 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
471 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      # Read temp_config again to get any new entries
472 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      self.temp_config.read(self.temp_config_file)
473 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
474 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      # If build_id section doesn't exist create a new one
475 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      try:
476 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
        self.temp_config.add_section(str(self.build_id))
477 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
        creation_time = \
478 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
          time.strftime("%a, %d %b %Y %X", time.localtime())
479 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
        self.temp_config.set(str(self.build_id),
480 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
                   "created", str(creation_time))
481 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      except DuplicateSectionError:
482 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
        pass
483 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      self.temp_config.set(str(self.build_id), option, str(value))
484 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      curr_time = time.strftime("%a, %d %b %Y %X", time.localtime())
485 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      self.temp_config.set(str(self.build_id), "modified", curr_time)
486 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      with open(self.temp_config_file, 'wb') as tcf:
487 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
        self.temp_config.write(tcf)
488 525f2979 Ilias Tsitsimpis
489 ef695867 Ilias Tsitsimpis
  def read_temp_config(self, option):
490 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    """Read from temporary_config file"""
491 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    # If build_id is None use the latest one
492 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    if self.build_id is None:
493 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      ids = self.temp_config.sections()
494 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      if ids:
495 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        self.build_id = int(ids[-1])
496 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      else:
497 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error("No sections in temporary config file")
498 ef695867 Ilias Tsitsimpis
        sys.exit(1)
499 ef695867 Ilias Tsitsimpis
      self.logger.debug("Will use \"%s\" as build id"
500 ef695867 Ilias Tsitsimpis
               % _green(self.build_id))
501 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    # Read specified option
502 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    return self.temp_config.get(str(self.build_id), option)
503 ef695867 Ilias Tsitsimpis
504 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def setup_fabric(self):
505 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Setup fabric environment"""
506 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Setup fabric parameters..")
507 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.user = self.read_temp_config('server_user')
508 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.host_string = self.read_temp_config('server_ip')
509 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.port = int(self.read_temp_config('server_port'))
510 ef695867 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.password = self.read_temp_config('server_passwd')
511 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.connection_attempts = 10
512 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.shell = "/bin/bash -c"
513 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.disable_known_hosts = True
514 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    fabric.env.output_prefix = None
515 525f2979 Ilias Tsitsimpis
516 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def _check_hash_sum(self, localfile, remotefile):
517 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Check hash sums of two files"""
518 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Check hash sum for local file %s" % localfile)
519 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    hash1 = os.popen("sha256sum %s" % localfile).read().split(' ')[0]
520 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Local file has sha256 hash %s" % hash1)
521 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Check hash sum for remote file %s" % remotefile)
522 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    hash2 = _run("sha256sum %s" % remotefile, False)
523 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    hash2 = hash2.split(' ')[0]
524 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Remote file has sha256 hash %s" % hash2)
525 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    if hash1 != hash2:
526 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self.logger.error("Hashes differ.. aborting")
527 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      sys.exit(-1)
528 525f2979 Ilias Tsitsimpis
529 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
530 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
  def clone_repo(self, local_repo=False):
531 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Clone Synnefo repo from slave server"""
532 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Configure repositories on remote server..")
533 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Install/Setup git")
534 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
535 769db39e Ilias Tsitsimpis
    apt-get install git --yes --force-yes
536 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    git config --global user.name {0}
537 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    git config --global user.email {1}
538 eaf0b161 Ilias Tsitsimpis
    """.format(self.config.get('Global', 'git_config_name'),
539 525f2979 Ilias Tsitsimpis
          self.config.get('Global', 'git_config_mail'))
540 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
541 525f2979 Ilias Tsitsimpis
542 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
    # Find synnefo_repo and synnefo_branch to use
543 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    synnefo_repo = self.config.get('Global', 'synnefo_repo')
544 024faf05 Christos Stavrakakis
    synnefo_branch = self.config.get("Global", "synnefo_branch")
545 024faf05 Christos Stavrakakis
    if synnefo_branch == "":
546 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
      synnefo_branch = \
547 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
        subprocess.Popen(
548 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
          ["git", "rev-parse", "--abbrev-ref", "HEAD"],
549 024faf05 Christos Stavrakakis
          stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0].strip()
550 024faf05 Christos Stavrakakis
      if synnefo_branch == "HEAD":
551 024faf05 Christos Stavrakakis
        synnefo_branch = \
552 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
          subprocess.Popen(
553 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
            ["git", "rev-parse", "--short", "HEAD"],
554 024faf05 Christos Stavrakakis
            stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0].strip()
555 024faf05 Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Will use branch %s" % synnefo_branch)
556 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
557 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
    if local_repo or synnefo_branch == "":
558 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # Use local_repo
559 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      self.logger.debug("Push local repo to server")
560 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # Firstly create the remote repo
561 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      _run("git init synnefo", False)
562 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # Then push our local repo over ssh
563 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # We have to pass some arguments to ssh command
564 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # namely to disable host checking.
565 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      (temp_ssh_file_handle, temp_ssh_file) = tempfile.mkstemp()
566 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      os.close(temp_ssh_file_handle)
567 4b61ee63 Ilias Tsitsimpis
      # XXX: git push doesn't read the password
568 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      cmd = """
569 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      echo 'exec ssh -o "StrictHostKeyChecking no" \
570 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
              -o "UserKnownHostsFile /dev/null" \
571 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
              -q "$@"' > {4}
572 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      chmod u+x {4}
573 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      export GIT_SSH="{4}"
574 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      echo "{0}" | git push --mirror ssh://{1}@{2}:{3}/~/synnefo
575 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      rm -f {4}
576 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      """.format(fabric.env.password,
577 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
            fabric.env.user,
578 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
            fabric.env.host_string,
579 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
            fabric.env.port,
580 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
            temp_ssh_file)
581 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      os.system(cmd)
582 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
    else:
583 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # Clone Synnefo from remote repo
584 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      # Currently clonning synnefo can fail unexpectedly
585 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      cloned = False
586 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      for i in range(10):
587 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.debug("Clone synnefo from %s" % synnefo_repo)
588 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
        try:
589 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
          _run("git clone %s synnefo" % synnefo_repo, False)
590 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
          cloned = True
591 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
          break
592 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
        except BaseException:
593 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
          self.logger.warning(
594 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
            "Clonning synnefo failed.. retrying %s" % i)
595 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
      if not cloned:
596 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
        self.logger.error("Can not clone Synnefo repo.")
597 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
        sys.exit(-1)
598 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
599 1d9f2031 Ilias Tsitsimpis
    # Checkout the desired synnefo_branch
600 064d2f1b Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Checkout \"%s\" branch/commit" % synnefo_branch)
601 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
602 024faf05 Christos Stavrakakis
    cd synnefo
603 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    for branch in `git branch -a | grep remotes | \
604 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
            grep -v HEAD | grep -v master`; do
605 024faf05 Christos Stavrakakis
      git branch --track ${branch##*/} $branch
606 024faf05 Christos Stavrakakis
    done
607 024faf05 Christos Stavrakakis
    git checkout %s
608 024faf05 Christos Stavrakakis
    """ % (synnefo_branch)
609 024faf05 Christos Stavrakakis
    _run(cmd, False)
610 024faf05 Christos Stavrakakis
611 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
612 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def build_synnefo(self):
613 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Build Synnefo packages"""
614 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Build Synnefo packages..")
615 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Install development packages")
616 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
617 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    apt-get update
618 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    apt-get install zlib1g-dev dpkg-dev debhelper git-buildpackage \
619 769db39e Ilias Tsitsimpis
        python-dev python-all python-pip --yes --force-yes
620 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    pip install devflow
621 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
622 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
623 525f2979 Ilias Tsitsimpis
624 133e5a5b Christos Stavrakakis
    if self.config.get('Global', 'patch_pydist') == "True":
625 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      self.logger.debug("Patch pydist.py module")
626 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      cmd = r"""
627 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      sed -r -i 's/(\(\?P<name>\[A-Za-z\]\[A-Za-z0-9_\.)/\1\\\-/' \
628 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        /usr/share/python/debpython/pydist.py
629 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      """
630 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      _run(cmd, False)
631 525f2979 Ilias Tsitsimpis

632 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    # Build synnefo packages
633 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Build synnefo packages")
634 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
635 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    devflow-autopkg snapshot -b ~/synnefo_build-area --no-sign
636 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
637 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    with fabric.cd("synnefo"):
638 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      _run(cmd, True)
639 525f2979 Ilias Tsitsimpis

640 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    # Install snf-deploy package
641 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Install snf-deploy package")
642 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
643 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    dpkg -i snf-deploy*.deb
644 769db39e Ilias Tsitsimpis
    apt-get -f install --yes --force-yes
645 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
646 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    with fabric.cd("synnefo_build-area"):
647 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      with fabric.settings(warn_only=True):
648 525f2979 Ilias Tsitsimpis
        _run(cmd, True)
649 525f2979 Ilias Tsitsimpis

650 24ccf5d3 Ilias Tsitsimpis
    # Setup synnefo packages for snf-deploy
651 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Copy synnefo debs to snf-deploy packages dir")
652 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
653 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cp ~/synnefo_build-area/*.deb /var/lib/snf-deploy/packages/
654 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
655 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
656 525f2979 Ilias Tsitsimpis

657 124c300e Christos Stavrakakis
  @_check_fabric
658 124c300e Christos Stavrakakis
  def build_documentation(self):
659 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    """Build Synnefo documentation"""
660 124c300e Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Build Synnefo documentation..")
661 124c300e Christos Stavrakakis
    _run("pip install -U Sphinx", False)
662 124c300e Christos Stavrakakis
    with fabric.cd("synnefo"):
663 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
      _run("devflow-update-version; "
664 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
         "./ci/make_docs.sh synnefo_documentation", False)
665 124c300e Christos Stavrakakis

666 124c300e Christos Stavrakakis
  def fetch_documentation(self, dest=None):
667 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    """Fetch Synnefo documentation"""
668 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Fetch Synnefo documentation..")
669 124c300e Christos Stavrakakis
    if dest is None:
670 124c300e Christos Stavrakakis
      dest = "synnefo_documentation"
671 124c300e Christos Stavrakakis
    dest = os.path.abspath(dest)
672 124c300e Christos Stavrakakis
    if not os.path.exists(dest):
673 124c300e Christos Stavrakakis
      os.makedirs(dest)
674 124c300e Christos Stavrakakis
    self.fetch_compressed("synnefo/synnefo_documentation", dest)
675 124c300e Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Downloaded documentation to %s" %
676 124c300e Christos Stavrakakis
             _green(dest))
677 124c300e Christos Stavrakakis

678 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
679 46a07468 Christos Stavrakakis
  def deploy_synnefo(self, schema=None):
680 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Deploy Synnefo using snf-deploy"""
681 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Deploy Synnefo..")
682 46a07468 Christos Stavrakakis
    if schema is None:
683 46a07468 Christos Stavrakakis
      schema = self.config.get('Global', 'schema')
684 6f8b2632 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Will use \"%s\" schema" % schema)
685 525f2979 Ilias Tsitsimpis

686 46a07468 Christos Stavrakakis
    schema_dir = os.path.join(self.ci_dir, "schemas/%s" % schema)
687 46a07468 Christos Stavrakakis
    if not (os.path.exists(schema_dir) and os.path.isdir(schema_dir)):
688 46a07468 Christos Stavrakakis
      raise ValueError("Unknown schema: %s" % schema)
689 46a07468 Christos Stavrakakis

690 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Upload schema files to server")
691 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    _put(os.path.join(schema_dir, "*"), "/etc/snf-deploy/")
692 525f2979 Ilias Tsitsimpis

693 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Change password in nodes.conf file")
694 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
695 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    sed -i 's/^password =.*/password = {0}/' /etc/snf-deploy/nodes.conf
696 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """.format(fabric.env.password)
697 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
698 525f2979 Ilias Tsitsimpis

699 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Run snf-deploy")
700 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
701 39dd21c2 Christos Stavrakakis
    snf-deploy --disable-colors --autoconf all
702 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
703 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, True)
704 525f2979 Ilias Tsitsimpis

705 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
706 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def unit_test(self):
707 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Run Synnefo unit test suite"""
708 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Run Synnefo unit test suite")
709 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    component = self.config.get('Unit Tests', 'component')
710 525f2979 Ilias Tsitsimpis

711 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Install needed packages")
712 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
713 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    pip install mock
714 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    pip install factory_boy
715 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """
716 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
717 525f2979 Ilias Tsitsimpis

718 2255812d Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Upload tests.sh file")
719 2255812d Ilias Tsitsimpis
    unit_tests_file = os.path.join(self.ci_dir, "tests.sh")
720 4c818bb2 Ilias Tsitsimpis
    _put(unit_tests_file, ".")
721 525f2979 Ilias Tsitsimpis

722 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.debug("Run unit tests")
723 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
724 2255812d Ilias Tsitsimpis
    bash tests.sh {0}
725 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """.format(component)
726 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, True)
727 525f2979 Ilias Tsitsimpis

728 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
729 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  def run_burnin(self):
730 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """Run burnin functional test suite"""
731 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    self.logger.info("Run Burnin functional test suite")
732 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    cmd = """
733 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    auth_url=$(grep -e '^url =' .kamakirc | cut -d' ' -f3)
734 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    token=$(grep -e '^token =' .kamakirc | cut -d' ' -f3)
735 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    images_user=$(kamaki image list -l | grep owner | \
736 525f2979 Ilias Tsitsimpis
           cut -d':' -f2 | tr -d ' ')
737 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    snf-burnin --auth-url=$auth_url --token=$token \
738 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      --force-flavor=2 --image-id=all \
739 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      --system-images-user=$images_user \
740 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      {0}
741 f8607bde Ilias Tsitsimpis
    BurninExitStatus=$?
742 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    log_folder=$(ls -1d /var/log/burnin/* | tail -n1)
743 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    for i in $(ls $log_folder/*/details*); do
744 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      echo -e "\\n\\n"
745 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      echo -e "***** $i\\n"
746 525f2979 Ilias Tsitsimpis
      cat $i
747 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    done
748 f8607bde Ilias Tsitsimpis
    exit $BurninExitStatus
749 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    """.format(self.config.get('Burnin', 'cmd_options'))
750 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, True)
751 525f2979 Ilias Tsitsimpis

752 525f2979 Ilias Tsitsimpis
  @_check_fabric
753 124c300e Christos Stavrakakis
  def fetch_compressed(self, src, dest=None):
754 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    """Create a tarball and fetch it locally"""
755 124c300e Christos Stavrakakis
    self.logger.debug("Creating tarball of %s" % src)
756 124c300e Christos Stavrakakis
    basename = os.path.basename(src)
757 124c300e Christos Stavrakakis
    tar_file = basename + ".tgz"
758 124c300e Christos Stavrakakis
    cmd = "tar czf %s %s" % (tar_file, src)
759 525f2979 Ilias Tsitsimpis
    _run(cmd, False)
760 124c300e Christos Stavrakakis
    if not os.path.exists(dest):
761 124c300e Christos Stavrakakis
      os.makedirs(dest)
762 525f2979 Ilias Tsitsimpis

763 124c300e Christos Stavrakakis
    tmp_dir = tempfile.mkdtemp()
764 124c300e Christos Stavrakakis
    fabric.get(tar_file, tmp_dir)
765 525f2979 Ilias Tsitsimpis

766 124c300e Christos Stavrakakis
    dest_file = os.path.join(tmp_dir, tar_file)
767 124c300e Christos Stavrakakis
    self._check_hash_sum(dest_file, tar_file)
768 124c300e Christos Stavrakakis
    self.logger.debug("Untar packages file %s" % dest_file)
769 ee2419c5 Christos Stavrakakis
    cmd = """
770 ee2419c5 Christos Stavrakakis
    cd %s
771 124c300e Christos Stavrakakis
    tar xzf %s
772 124c300e Christos Stavrakakis
    cp -r %s/* %s
773 124c300e Christos Stavrakakis
    rm -r %s
774 124c300e Christos Stavrakakis
    """ % (tmp_dir, tar_file, src, dest, tmp_dir)
775 ee2419c5 Christos Stavrakakis
    os.system(cmd)
776 124c300e Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Downloaded %s to %s" %
777 124c300e Christos Stavrakakis
             (src, _green(dest)))
778 124c300e Christos Stavrakakis

779 124c300e Christos Stavrakakis
  @_check_fabric
780 124c300e Christos Stavrakakis
  def fetch_packages(self, dest=None):
781 33ad9a0d Ilias Tsitsimpis
    """Fetch Synnefo packages"""
782 124c300e Christos Stavrakakis
    if dest is None:
783 124c300e Christos Stavrakakis
      dest = self.config.get('Global', 'pkgs_dir')
784 8baa4ae7 Ilias Tsitsimpis
    dest = os.path.abspath(os.path.expanduser(dest))
785 124c300e Christos Stavrakakis
    if not os.path.exists(dest):
786 124c300e Christos Stavrakakis
      os.makedirs(dest)
787 124c300e Christos Stavrakakis
    self.fetch_compressed("synnefo_build-area", dest)
788 85bcc8da Christos Stavrakakis
    self.logger.info("Downloaded debian packages to %s" %
789 124c300e Christos Stavrakakis
             _green(dest))
790 fe402df2 Christos Stavrakakis

791 fe402df2 Christos Stavrakakis

792 fe402df2 Christos Stavrakakis
def parse_typed_option(option, value):
793 fe402df2 Christos Stavrakakis
  try:
794 fe402df2 Christos Stavrakakis
    [type_, val] = value.strip().split(':')
795 fe402df2 Christos Stavrakakis
    if type_ not in ["id", "name"]:
796 fe402df2 Christos Stavrakakis
      raise ValueError
797 fe402df2 Christos Stavrakakis
    return type_, val
798 fe402df2 Christos Stavrakakis
  except ValueError:
799 fe402df2 Christos Stavrakakis
    msg = "Invalid %s format. Must be [id|name]:.+" % option
800 fe402df2 Christos Stavrakakis
    raise ValueError(msg)