Beautify program's output.
[snf-image-creator] / image_creator / main.py
2012-03-20 Nikos SkalkotosBeautify program's output.
2012-03-19 Nikos SkalkotosFix license, copyright and pep8 infractions
2012-03-16 Nikos SkalkotosCreate an exception based error reporting system
2012-03-13 Nikos SkalkotosAdd sysprep method in os_type classes.
2012-03-09 Nikos SkalkotosRemove python-losetup dependency
2012-03-08 Nikos SkalkotosAdd options for image upload/register with kamaki
2012-02-29 Nikos SkalkotosAdd input options and populate image metadata
2012-02-28 Nikos SkalkotosDocument basic classes and methods
2012-02-24 Nikos SkalkotosMajor code revision
2012-02-22 Nikos SkalkotosFix code for cleanup of image data
2012-02-20 Nikos SkalkotosAdd OS specific classes
2012-02-17 Nikos SkalkotosUse libguestfs to access the image
2012-02-15 Nikos SkalkotosInitial commit