Reports

Tracker  Zoom_in

open closed Total
Bug 1 5 6
Feature 7 18 25
Support - 3 3

Priority  Zoom_in

open closed Total
High 1 4 5
Medium 5 15 20
Low 2 7 9

Assignee  Zoom_in

open closed Total
Anastasios Karaliotas - - -
Andreas Polyrakis - - -
Antonis Lioumis - - -
Dimitris Kalogeras - - -
Leonidas Konstantopoulos - - -
Rowan Thorpe - - -
Stauros Kroustouris - - -
Stella Korakaki - - -
Yannis Mitsos - - -
Zenon Mousmoulas - - -

Author  Zoom_in

open closed Total
Anastasios Karaliotas - - -
Andreas Polyrakis 1 1 2
Antonis Lioumis - - -
Dimitris Kalogeras - - -
Leonidas Konstantopoulos - - -
Rowan Thorpe - - -
Stauros Kroustouris - - -
Stella Korakaki - - -
Yannis Mitsos 2 5 7
Zenon Mousmoulas - - -

Version  Zoom_in

open closed Total
0.6 - 7 7
0.7 - 1 1
0.9 1 3 4
1.0 2 2 4
1.1 1 - 1
1.2 - 1 1

Category  Zoom_in

open closed Total
API 2 1 3
Celery - - -
Netconf - - -
Network - 1 1
Shibboleth - - -
UI - 6 6
whois - 1 1